Duomenų apsaugos politika

 

Paskutinį kartą keista: 2022 m. gruodžio 21 d.

„Daikin Europe N. V.“ yra visiškai priklausantis Japonijos įmonės „Daikin Industries Ltd.“ filialas. „Daikin“ grupė gamina, parduoda, platina ir užsiima rinkodara, susijusia su oro kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir šaldymo įranga, ir teikia sprendimų paslaugas kartu su Europos filialais.

„Daikin Europe N. V.“, kartu su savo Europos filialais (toliau vadinama DENV-G, „mes“, „mums“, „mūsų“ ir t. t.) ir motinine įmone „Daikin Industries Ltd.“ (toliau vadinama DIL), nuoširdžiai deda visas pastangas, kad apsaugotų asmeninius duomenis, surinktus iš duomenų subjektų (toliau vadinamų „naudotojas“, „jūs“, „jūsų“) ne internetu, per, pvz., popierines anketas, sutartis, pareiškimus (toliau vadinama „anketos“) arba internetu, per svetainę www.daikin.eu (toliau vadinama „Svetainė“) ar www.daikin.lt (šalies vietinė svetainė) ir per, pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, DENV-G (interneto) programėles, programinę įrangą ir skaitmeninius įrankius (toliau vadinama „Programėlės“).

Pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 679/2016 (BDAR) siekiama:

 • užtikrinti asmeninių duomenų, kuriuos surenkame ne internetu per anketas ar internetu svetainėje ir (arba) per programėles, skaidrumą;
 • užtikrinti surinktų asmeninių duomenų naudojimo skaidrumą;
 • palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis;
 • todėl šiuo dokumentu mes nustatome duomenų apsaugos politiką.

Mums svarbi jūsų asmeninių duomenų apsauga. Mes siekiame jūsų asmeninius duomenis apdoroti teisėtai, tinkamai ir skaidriai.

Skirkite šiek tiek laiko perskaityti duomenų apsaugos politikos nuostatas ir pagrindines sąlygas, kurios čia pateikiamos didžiosiomis raidėmis.

Jei dėl šių dalykų turite klausimų arba pastabų kreipkitės į mus

 

1. DUOMENŲ VALDYTOJAI, BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI IR DUOMENŲ TVARKYTOJAI

„Daikin Europe N. V.“ ir jos Europos filialams, įkurtiems Europos Sąjungoje, taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 679/2016 (BDAR) ir bet kokie kiti būsimi teisės aktai, sudarantys minėtą reglamentą, kai įsigalioja toje narėje valstybėje, kurioje filialai yra įkurti.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAI

Pranešame jums, kad bet kokius asmeninius duomenis, kuriuos ne internetu pateikiate per anketas arba internetu pateikiate per svetainę ir (arba) programėles, „Daikin Europe N. V.“ naudoja tiems tikslams, kurie toliau aprašomi, registruotai įmonės būstinei esant Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (įmonės kodas 412.120.336), kiek tai leidžia duomenų valdytojo galimybės (žr. pagrindines sąlygas).

„Daikin Europe N. V.“ Europos filialai dėl asmeninių duomenų, surinktų ne internete per anketas arba internete per svetainę ir (arba) programėles, apdorojimo, veikia duomenų valdytojų vardu.

 

BENDRI DUOMENŲ VALDYTOJAI

Gali būti, kad ateityje „Daikin Europe N. V.“ kartu su DIL kaip bendri duomenų valdytojai bendru raštišku susitarimu nustatys asmeninių duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

Gali būti, kad ateityje „Daikin Europe N. V.“ kartu su savo Europos filialais kaip bendri duomenų valdytojai bendru raštišku susitarimu nustatys asmeninių duomenų apdorojimo tikslus ir priemones (pavyzdžiui, bet neapsiribojant, bet kokiu atveju, kai filialas vystydamas projektą yra vietiniu lygiu išskirtinai įsitraukęs į asmeninių duomenų apdorojimą).

Aukščiau išvardytais atvejais duomenų subjektai, kurių asmeninius duomenis apdoroja bendri valdytojai, bus atitinkamai informuoti.

 

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

„Daikin Europe N. V.“ taip pat gali veikti kaip duomenų tvarkytojas savo Europos filialų vardu, esant bet kokiam apdorojimui internetu arba ne internetu, arba kai asmeninius duomenis kontroliuoja Europos filialai.

„Daikin Europe N. V.“ Europos filialai gali veikti duomenų tvarkytojų vardu „Daikin Europe N. V.“ naudai arba pagal jos instrukcijas, jei sudarytos duomenų apdorojimo sutartys.

 

2. ASMENINIAI DUOMENYS, KURIUOS MES SURENKAME, IR TIKSLAI

DENV-G iki reikiamo lygio renka, apdoroja, registruoja, saugo ir perduoda duomenų subjekto asmeninius duomenis, kurie ne internetu pateikti per anketas arba internetu pateikti per svetainę ir (arba) per programėles, pavyzdžiui, kai, bet tuo neapsiribojant: apsilankoma svetainėje; naudojamos programėlės; ne internete arba internetu užpildomos registracijos anketos; pranešama apie nesuderinamumą; kreipiamasi į DENV-G; pateikiamas prašymas dėl darbo; spragtelėjami socialinės medijos mygtukai; pateikiamas atsiliepimas (pvz., apie anketas, gaminius, programėles, svetainę, klientų aptarnavimą); atsakoma į apklausas ir per kitas veiklas.

Asmeniniai duomenys renkami arba pasirinktinai, arba privalomai. Jei asmeninius duomenis bus privaloma pateikti, tai bus atitinkamai paženklinta. Jei duomenų subjektas nepateiks arba atsisakys pateikti asmeninius duomenis, kuriuos DENV-G paženklins kaip privalomus, DENV-G negalės vykdyti duomenų subjekto prašomo proceso ar veiklos.

Asmeninių duomenų, kurie paženklinti kaip privalomi, pavyzdys yra situacija, kai duomenų subjektas nori pateikti registracijos anketą. Tokiu atveju DENV-G reikia tam tikros asmeninės informacijos, kad galėtų apdoroti atitinkamą registracijos užklausą. Jei duomenų subjektas nori užsiregistruoti, bet nepateikia asmeninės informacijos, paženklintos kaip privalomos, DENV-G negalės priimti ir apdoroti registracijos užklausos.

DENV-G gali rinkti asmeninius duomenis su esamo duomenų subjekto sutikimu arba be jo sutikimo, jei: 1) reikia įgyvendinti teisinį įsipareigojimą; arba 2) turi būti įvykdyta sutartis, kurios dalimi yra subjektas, arba ji bus įvykdyta; arba 3) esama teisėtų interesų, viešųjų interesų ar gyvybinių interesų, kuriuos reikia ginti; arba 4) valdžios institucija pareikalavo, kad DENV-G apdorotų asmeninius duomenis.

DENV-G toliau jūsų asmeninius duomenis gali apdoroti, tik:

 • jei tolesnio apdorojimo tikslas suderinamas su pirminiu jūsų asmeninių duomenų rinkimo tikslu;
 • jei jūs sutikote su tolesniu apdorojimu dėl naujo tikslo, kuris yra nesuderinamas su pirminiu jūsų asmeninių duomenų rinkimo tikslu.

Toliau 2.1 ir 2.2 pastraipų dalyse aprašoma, kokius asmeninius duomenis ir kokiais tikslais mes juos renkame.

 

2.1. ASMENINIAI DUOMENYS, KURIUOS SURENKAME IŠ JŪSŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ.

Jūsų gali būti paprašyta pateikti mums, atsižvelgiant į kiekvieno apdorojimo tikslą, ir, jei reikia, įvairių asmeninių duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą, pareigas, adresą, telefono numerį, mobiliojo telefono numerį, el. pašto adresą, kalbą, šalį, tautybę, tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimo numerį, valstybinį registracijos numerį, paso numerį, mokymosi informaciją, profesiją, kliento numerį, asmeninės socialinės medijos URL adresą, kredito kortelę, pageidavimus, komentarus.

Taip pat iš jūsų gali būti prašoma, kad pateiktumėte mums, atsižvelgiant į kiekvieno apdorojimo tikslą ir tiek, kiek to reikės, specialių kategorijų asmeninius duomenis (pvz., ar esate profesinės sąjungos narys, asmeninius duomenis apie sveikatą). DENV-G apdoros specialiųjų kategorijų asmeninius duomenis pagal BDAR šiuo pagrindu: 1) esant išskirtiniam duomenų subjekto sutikimui; arba 2) vykdydama teisinius įsipareigojimus ir (arba) naudodamasi valdytojo teisėmis arba duomenų subjekto darbo ir socialinės apsaugos įstatymo srityje; arba 3) esant gyvybiniams duomenų subjekto interesams; arba 4) ruošiant, vykdant arba ginant teisines pretenzijas; arba 5) esant svarbiam viešajam interesui.

Taip pat mes naudojame asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate trečiosioms šalims, pavyzdžiui, paslaugų teikėjams, arba asmeninius duomenis, kurie priklauso viešojo naudojimo kategorijai, tokie kaip paprastai prieinami asmeniniai duomenys, asmeniniai duomenys, matomi jūsų svetainėje arba tinklaraštyje, arba skelbiami viešai prieinamame socialinės medijos profilyje.

DENV-G taip pat gali gauti asmeninių duomenų iš trečiųjų šalių po susijungimų, įsigijimų ir bet kokių kitų pertvarkos operacijų.

 

2.1.1 Asmens duomenų rinkimo tikslai.

Surinkę tokius aukščiau minėtus asmeninius duomenis, juos panaudojame įvairiais tikslais. Jie nurodomi toliau pateiktame sąraše.
 

Verslo administravimas ir darbas su klientais.

DENV-G turi tinkamai ir deramai vykdyti sutartis ir atlikti visus būtinus įstatymų ir apskaitos procesus. Dėl to DENV-G reikės tam tikrų asmeninių duomenų, kuriuos ne internetu pateikia duomenų subjektai per anketas arba internetu per svetainę ir programėles. Pagal reglamentą (ES) 679/2016, siekiant vykdyti sutartis, duomenų subjekto, kuris yra ar bus sutarties šalis, sutikimas nereikalingas. Duomenų subjekto sutikimas nėra reikalaujamas, esant pareigai įvykdyti teisinį įsipareigojimą.

Kalbant apie santykių su klientais valdymą ir vartotojų paslaugų teikimą, DENV-G naudoja asmeninius duomenis (pvz., vardą ir pavardę, šalį, tautybę, el. pašto adresą, kliento numerį, kredito kortelės informaciją) tam, kad:

 • prieš sudarydama sutartį įvertintų, ar bus galima parduoti gaminius arba teikti paslaugas klientui; arba
 • apdorotų kliento raštiškas užklausas, kliento produktų ir paslaugų užsakymus ir pinigų grąžinimo prašymus; arba
 • identifikuotų ir susisiektų su klientais dėl nuolaidos; arba
 • informuotų klientus apie klientų teises ir papildomas paslaugas, susijusias su įsigytu produktu ar paslauga; arba
 • informuotų klientus apie „Daikin“ reklamines kampanijas ir įvykius ir išsiųstų susijusius kvietimus; arba
 • valdytų prieigą prie DENV-G nuosavybės, svetainės ir programėlių; arba
 • organizuotų ir vykdytų teikiamas paslaugas klientams ir montuotojams; arba
 • informuotų klientus apie artėjantį techninės priežiūros terminą.
   

Produkto platinimas.

DENV-G naudoja asmeninius duomenis platindama gaminius, kad galėtų įvykdyti sutartį / teisinį įsipareigojimą, o ypač tam, kad:

 • padėtų savo Europos filialams platinti gaminius ir teikti paslaugas per įgaliotas agentūras, verslo partnerius, svetainę ir (arba) programas; arba
 • padėtų platintojams pristatyti gaminius, atsargines dalis ir teikti paslaugas (pvz., asmeniniai duomenys įtraukiami į pristatymo pranešimus, pridedamus prie transportuojamo įsigyto gaminio);  arba
 • optimizuotų prekybą ir paslaugas, rengdama klientams pasiūlymus; arba
 • tobulintų ir sustiprintų savo gaminių ir paslaugų platinimą; arba
 • stebėtų įrangos techninius duomenis ir sutarčių bei projektų būseną; arba
 • organizuotų ir teiktų mokymus klientams, montuotojams, darbuotojams ir subrangovams.
   

Tiekėjų administravimas.

DENV-G naudoja asmens duomenis tam, kad saugotų tiekėjų ir paslaugų teikėjų įrašus, registruotų ir valdytų prekių užsakymus, verslo išlaidas ir sąskaitas faktūras, pateikiamas tiekėjų ir paslaugų teikėjų, siekdama laikytis sutarties / teisinio įsipareigojimo.
 

Tiesioginė rinkodara.

DENV-G kaip pagrindinė šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos (įskaitant šilumos siurblius ir šaldymo įrangą) gamintoja ir verslo sprendimų teikėja gali pateikti jums aktualią ir jūsų poreikius atitinkančią informaciją (pvz., pagal jūsų operacijų duomenis DENV-G gali jus informuoti apie paslaugas, pasiūlymus ir rekomendacijas, susijusias su jūsų pirkiniu. Tai yra vadinamoji tiesioginė rinkodara).

DENV-G naudoja surinktus asmeninius duomenis, viešai prieinamus asmeninius duomenis (pvz., internete per paieškos rezultatus, socialinės medijos rezultatus prieinamą informaciją) ar iš trečiųjų šalių gautus asmeninius duomenis (pvz., iš interneto paslaugų teikėjų) tiesioginės rinkodaros tikslais ir naujiems klientams pritraukti.

DENV-G tiesioginę rinkodarą taip pat vykdo siekdama organizuoti įmonės renginius, keliones, pristatymus, susitikimus su darbuotojais, klientais ir verslo partneriais.

DENV-G tiesioginę rinkodarą vykdo per įvairią mediją, įskaitant, bet neapsiribojant, SMS žinučių mobiliuoju telefonu siuntimą, apklausas, el. laiškus, svetainę, internetines reklamas, duomenų bazių rinkodarą, programas ir renginius.

DENV-G tiesioginę rinkodarą vykdo remdamasi teisėtu interesu, leidžiančiu siekti verslo tikslų.

DENV-G gali vykdyti tiesioginę rinkodarą atsižvelgdama į aiškų duomenų subjekto sutikimą. Jei nenorite gauti itin individualių pasiūlymų, turėtumėte nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros medžiagos, kai jūsų to klausiama.

DENV-G įsipareigoja užtikrinti, kad tiesioginės rinkodaros informacija bus teikiama aiškiai ir tinkamai, taip pat naudojant gavėjo nurodytus kanalus, kad būtų kuo mažiau trukdoma.

 

Produktų ir paslaugų kokybės gerinimas.

DENV-G pagal savo teisėtą interesą užsiimti verslu arba esant duomenų subjektų sutikimui naudoja asmens duomenis, surinktus per anketas, paraiškas dėl darbo, apklausas, užklausas, komentarus, atsiliepimus, pateiktus DENV-G arba kitoms „Daikin“ grupės įmonėms, kad:  galėtų pagerinti savo gaminius ir paslaugas; atlikti tolesnes apklausas; plėtoti analitinius, rizikos, rinkodaros ir kitus modelius, taip pat galėtų rinkti statistiką. DENV-G išsamią jūsų operacijų informaciją taip pat naudoja pasauliniams modeliams kurti ir analizėms.

Pavyzdys: DENV-G gali prireikti apdoroti daugelio žmonių, įsigijusių konkretų „Daikin“ gaminį ar paslaugą, duomenis.

Šiuo atžvilgiu DENV-G įsipareigoja, kiek įmanoma asmeninius duomenis kaupti anonimiškai arba pseudoanonimiškai, užtikrindama, kad šie asmeniniai duomenys nebūtų lengvai identifikuojami arba visiškai nebeidentifikuojami kaip jūsų.

Asmeninių duomenų apdorojimo praktika statistikos tikslais yra ypač pagrįsta DENV-G noru diegti strateginius sprendimus, siekiant geriau dirbti rinkoje ir jums pasiūlyti geresnius gaminius ir paslaugas.

Asmeniniai duomenys taip pat gali būti naudojami vertinti, supaprastinti ir tobulinti DENV-G procesus, pvz., siekiant optimizuoti kampanijas, procedūras ir prekybą tiek ne internete, tiek internete, svetainėje ir (arba) programėlėse.

Pavyzdys: jei nebaigėte procedūros ar pardavimo proceso, mes galime susisiekti su jumis, kad išsiaiškintume, kas nepavyko, ir pasisiūlyti padėti. Tokiu atveju apribosime savo pokalbį technine ir administracine pagalba dėl šios konkrečios procedūros ar proceso.

 

Įdarbinimas ir atranka.

DENV-G, siekdama įdarbinti specialistus, renka tokius asmeninius duomenis, bet neapsiriboja, kaip vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokymosi informacija, socialinės medijos profilio URL adresas iš pasiūlymo laukiančių pareiškėjų ir tikslinių pareiškėjų, kurie teikia prašymą, pavyzdžiui, dėl laisvų darbo vietų, tarptautinių mokymų, studentiškos praktikos. Šis apdorojimas leidžiamas dėl to fakto, kad pareiškėjai savo noru atlieka veiksmus, jog galėtų sudaryti su DENV-G sutartį.

Asmeniniai duomenys, kuriuos pareiškėjai pateikė (pildydami anketas arba registruodamiesi ir kurdami asmeninę paskyrą svetainėje arba naudodamiesi programėlėmis), bus naudojami apdorojimo programėlėse, susisiekiant su pareiškėjais dėl veiklos, susijusios su žmogiškųjų išteklių valdymu, tvarkant įdarbinimo procesus (pvz., kviečiant pareiškėjus pokalbiui ir organizuojant rašytinius testus) ir ruošiant įdarbinimo sutartis.

DENV-G įsipareigoja pašalinti iš savo archyvų asmeninius duomenis, priklausančius tiems pareiškėjams, kurie atrankos proceso pabaigoje nebuvo įdarbinti, kai nėra jokio teisėto pagrindo jų laikyti.

 

Personalo valdymas ir priedai prie atlyginimų.

DENV-G naudoja asmeninius duomenis sutarties (įdarbinimo) sudarymo pagrindu, siekdama valdyti asmens duomenis ypač dėl to, kad galėtų:

 • valdyti ir saugoti darbo sutarčių ir atlyginimų apskaitos įrašus; ir (arba)
 • mokėti algas; ir (arba)
 • saugoti darbuotojų lankomumo, keliavimo, mokymų veiklos įrašus; ir (arba)
 • bendrauti su sveikatos draudimo įmonėmis; ir (arba)
 • suteikiant darbuotojams draudimą, įmonei priklausantį turtą ir išmokant priedus, priklausančius nuo rezultatų.
   

Buhalterija ir apskaita.

DENV-G naudoja asmeninius duomenis sutarties vykdymo pagrindu buhalterijos ir apskaitos tikslais, taip pat siekdama:

 • saugoti operacijų įrašus; arba
 • išrašyti sąskaitas faktūras, susijusias su pardavimu ir teikiamomis paslaugomis; arba
 • pildyti mokesčių deklaracijas ir susijusias anketas, vykdydama mokestinius įsipareigojimus; arba
 • rengti statistinius duomenis pagal operacijų įrašus (pavyzdžiui, atsižvelgdama į tai, kiek ir kokioje srityje įvykdytos operacijos); arba
 • laikytis galiojančių teisės aktų ir reglamentų reikalavimų nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu.
   

Teisiniai reikalavimai ir ginčai.

Mes galime asmeninius duomenis naudoti kaip įrodymus ir DENV-G ar jos atstovaujamoms (pvz., esant ginčams) teisėms nustatyti, įgyvendinti ir apsaugoti bet kurioje šalies jurisdikcijoje (pvz., be kita ko, DENV-G turi teisę gintis nuo nesąžiningos konkurencijos ar reikalauti apmokėti neapmokėtą sąskaitą-faktūrą).
 

Sukčiavimo ir nusikaltimų prevencija.

Taip pat mes galime naudoti teisėtu interesu asmeninius duomenis tam, kad būtų užkirstas kelias, aptikti ir ištirti nusikaltimai ir kibernetinė rizika, arba paprašius valdžios institucijoms.
 

Organizacijos veikla ir ūkvedyba.

DENV-G perduoda ir (arba) bendrai naudoja asmens duomenis, surinktus su DIL ir (arba) kitomis „Daikin Group“ ir (arba) jos verslo partnerėmis tik tada, kai to reikia, ir siekdama parengti periodines rezultatų ir su verslu susijusių aspektų ataskaitas, verslo planus ir įmonių strategijas. Apdorojimas pagrįstas DENV-G teisėtu interesu vykdyti verslą.

DENV-G apdoroja Europos piliečių asmeninius duomenis, kuriuos teisėtai surinko kita „Daikin Group“ bendrovė, jei nėra jokių teisinių kliūčių (pvz., pareigos saugoti konfidencialumą ar nuostatos, numatytos duomenų apsaugos teisiniuose aktuose).

DENV-G pagal reglamentą (ES) 679/2016 įsipareigoja įdiegti visas tinkamas asmeninių duomenų apsaugos priemones, susijusias su grupės vidaus ryšiais.

 

2.2. ASMENINIAI DUOMENYS, KURIUOS MES GAUNAME JUMS NAUDOJANT SVETAINĘ IR (ARBA) PROGRAMĖLES.

2.2.1 Asmens duomenų rinkimo tikslai.

Jums lankantis svetainėje ir (arba) programėlėse, DENV-G surenka tam tikrus jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
 

Palengvindama naudojimąsi svetaine ir (arba) programėlėmis.

DENV-G, surinkusi tam tikrus asmeninius duomenis (pvz., IP adresą, prisijungimo duomenis) duomenų subjekto sutikimo arba teisinio intereso pagrindu, gali labiau pagal poreikius pritaikyti interneto svetainę ir (arba) programėles.

DENV-G, naudodama slapukus, automatiškai rinks tokius asmeninius duomenis, bet tuo neapsiribos, kaip konkreti įrenginio informacija (pvz., IP adresas, naršyklės tipas), prisijungimo informacija (pvz, paieškos užklausos), geografinė vietos informacija (pvz., per „Wi-Fi“ prieigos tašką), kad būtų lengviau naudotis svetaine ir (arba) programėlėmis, ir kad būtų patogiau jomis dirbti.

Pavyzdys: siekdami padėti ir supaprastinti identifikavimo procesą, mes saugome jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį kaip slapuką, todėl jums kiekvieną kartą apsilankius nereikia įvesti identifikavimo kredencialų ar asmeninės informacijos.

DENV-G naudoja skirtingų tipų slapukus: būtinus, funkcinius, socialinės medijos įskiepio sekimo, trečių šalių reklamos, pirmų šalių analitinius. Išsamiau apie slapukus – kas jie yra, kokio tipo mes juos naudojame ir kodėl mes juos naudojame – rasite skyriuje „Slapukų nuostatos“.

 

Duomenų subjektų interesų ir pageidavimų stebėjimas.

DENV-G savo svetainėje ir (arba) programėlėse, remdamasi duomenų subjekto sutikimu ar teisėtu interesu, gali sistemingai ir reguliariai stebėti asmeninius duomenis, pasitelkusi automatizuotų sprendimų priėmimo technologijas /profilių sudarymą ir slapukus. Taip siekiama įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, ypač norint išanalizuoti ir numatyti aspektus, susijusius su fizinio asmens veiklos rezultatais darbe, ekonomine padėtimi, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta ar progomis (geografine vieta).

Išsamiau skaitykite skyriuje „Slapukų nuostatos“.

 

3. AR SURINKTI ASMENINIAI DUOMENYS BUS ATSKLEISTI TREČIOSIOMS ŠALIMS?

Aukščiau išvardytais tikslais DENV-G gali prireikti trečiųjų šalių paslaugų, konsultacijų ir (arba) pagalbos, įskaitant, bet neapsiribojant, programėlių priežiūrą ir klaidų taisymą, programėlių įsigijimą, duomenų saugojimą, konsultacijas dėl įstatymų ir reglamentų laikymosi, programėlių tobulinimą, žmogiškųjų išteklių paslaugas, tiekimo paslaugas, interneto teikėjų paslaugas, statistikos rengimą ir kt.

Tokiu atveju, kiek būtina, galime perduoti arba atskleisti surinktus asmeninius duomenis bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subrangovams ir verslo partneriams, kurie yra trečiosios šalys DENV-G ar „Daikin Group“ atžvilgiu.

Kiekvieną kartą, kai turėsime perduoti ar atskleisti tam tikrus savo surinktus asmeninius duomenis trečiosioms šalims, išskyrus trečiųjų asmenų teisėtą interesą, DENV-G užtikrins, kad su trečiosiomis šalimis būtų sudaryta duomenų apdorojimo sutartis pagal reglamento (ES) 679/2016 nuostatas, kuriomis trečiosios šalies prašoma laikytis to paties reglamento principų ir nuostatų ir derinti juos su atitinkamais saugumo standartais.

 

4. ASMENINIŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS VALSTYBĖMS (NE ES)

DENV-G aukščiau aprašytais tikslais perduoda ir bendrai naudoja surinktus asmeninius duomenis, priklausančius Europos Sąjungoje esantiems duomenų subjektams, su DIL ir (arba) kitomis „Daikin Group“ įmonėmis ir (arba) verslo partneriais, įsikūrusiais bet kurioje ES nepriklausančioje valstybėje.

Informuojame, kad DENV-G nustatė atitinkamas standartines sutarties sąlygas ir apsaugos priemones, taikomas perduodant bet kokius asmeninius duomenis tarp „Daikin Europe“ ir DIL. Bet kuriuo atveju perduodant asmeninius duomenis į ne ES valstybę DENV-G įsipareigoja:

 • užtikrinti atitinkamą saugumo lygį, nustatydama atitinkamas saugumo priemones ir laikydamasi reglamento (ES) 679/2016 nuostatų;
 • perduodamus asmens duomenis tvarkyti vadovaudamasi:
  • a) Europos Komisijos sprendimais dėl tinkamumo; jei ne –
  • b) standartinėmis sutarties sąlygomis / privalomosiomis verslo taisyklėmis; jei ne –
  • c) atitinkamos priežiūros institucijos / oficialiais saugumo sertifikatais patvirtintu elgesio kodeksu;
 • perduodamus asmeninius duomenis tvarkyti remiantis duomenų subjekto, kurio asmeniniai duomenys turi būti perduoti, sutikimu, arba vadovaudamasi 679/2016 reglamento (ES) 49 straipsnyje numatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, jei perdavimas negali būti įvykdytas vadovaujantis aukščiau nurodytais a, b, c atvejais.

 

5. SAUGOJIMAS IR KRITERIJAI

DENV-G nesaugos jūsų asmeninių duomenų neribotą laiką. Jūsų asmens duomenis mes naudojame tiek, kiek būtina, ir tik siekdami aukščiau išvardytų tikslų. Jei tikslas nebeegzistuoja, įsipareigojame pašalinti asmeninius duomenis, nebent juos reikalauja archyvuoti tarptautiniai, Europos ar nacionaliniai įstatymai.

Jūsų asmeninių duomenų saugojimo pradžia yra įstatymu numatytas saugojimo laikotarpis (kuris dažnai būna dešimt metų ir trunka iki sutarties galiojimo arba verslo santykių pabaigos). Šis laikotarpis gali būti ilgesnis, jei to reikia mūsų teisėms įgyvendinti.

Jei išsaugojimo laikotarpis nenustatytas įstatymu, išsaugojimo laikotarpis gali būti trumpesnis remiantis, bet neapsiribojant, vienu iš šių kriterijų: sutarties trukme ir teisiniais įsipareigojimais; verslo ir organizacinėmis reikmėmis; ilgalaikiais verslo santykiais; tiesioginės rinkodaros tikslu; statistika.

Kai kurios įžvalgos tampa aiškesnės tik tada, kai peržiūrimos ilgesnį laiką. Dėl šios priežasties kai kurių tipų asmeniniams duomenims gali prireikti daugiau laiko (pvz., tiems, kurie reikalingi kuriant rinkodaros ir rizikos modelius).

Kaip jau minėta, DENV-G įsipareigoja kiek įmanoma dirbti su bendrais, anoniminiais ar pseudoanonimizuotais asmeniniais duomenimis, o ryšiai su asmenimis visais atvejais bus kuo greičiau nutraukti.

 

6. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI.

Jei turite bet kokių klausimų apie jūsų asmeninių duomenų apsaugą arba jūsų teisių vykdymą, galite bet kuriuo metu su mumis susisiekti rašydami „Daikin Europe N. V.“ arba vienam iš jos  Europos filialų, skambindami „Daikin Europe N. V.“ arba vienam jos Europos filialų, siųsdami įprastu paštu tam tikrą anketą arba užpildydami internete prieinamą anketą, kurią rasite svetainės ir (arba) programėlių skyriuje „Kontaktai“.

Kai jūsų asmeniniai duomenys apdorojami, jūs turite kelias teises kaip duomenų subjektas, kuriomis galite pasinaudoti, kaip toliau nurodyta.

Bet kuriuo metu norėdami pasinaudoti savo teisėmis būkite kiek įmanoma konkretesni. DENV-G gali tinkamai atsakyti tik į pakankamai išsamiai išdėstytas užklausas. DENV-G turės kuo tiksliau patvirtinti jūsų tapatybę, kad kas nors kitas nepasinaudotų jūsų teisėmis. Todėl pateikus tokią užklausą, jūsų bus prašoma pateikti galiojantį tapatybės dokumentą.

 

Čia galite peržiūrėti savo asmeninius duomenis

Jei norėsite susipažinti su DENV-G apdorojamais asmeniniais duomenimis apie jus ar norėsite daugiau sužinoti apie:

 • mūsų apdorojimo tikslus;
 • dominančių asmeninių duomenų kategorijas;
 • gavėjo, kuriam buvo atskleisti asmeniniai duomenys arba bus atskleisti, kategorijas;
 • numatytą saugojimo laikotarpį arba kriterijus, kuriais vadovaujamasi nustatant šį laikotarpį;
 • duomenų subjekto teises;
 • teises, susijusias su mūsų apdorojimu, kuriomis galite pasinaudoti;
 • automatinį sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą ir numanomas pasekmes;

bet kokią kitą prieinamą informaciją dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo – užpildykite šią anketą spragtelėdami čia.

Naudosime jūsų anketoje pateiktus asmeninius duomenis tik siekdami patikrinti ir įvykdyti jūsų prašymą.

Jei pasinaudosite teise susipažinti su duomenimis, DENV-G suteiks jums kiek įmanoma išsamesnį sąrašą arba jūsų asmeninių duomenų kopiją.

 

Galite papildyti / pataisyti / pašalinti / apriboti savo asmeninių duomenų apdorojimą

Gali taip nutikti, kad tam tikti DENV-G turimi asmeniniai duomenys nėra (arba daugiau nėra) teisingi. Taip pat gali būti, kad galite norėti ką nors pridėti prie asmeninių duomenų, kuriuos mums pateikėte. Galite bet kuriuo metu paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų pataisyti arba papildyti spragtelėdami čia.

Pageidaujant, kad DENV-G pašalintų jūsų asmeninius duomenis, jūsų prašymas bus įvykdomas, jei dėl pašalinimo pagal įstatymą ar teisėtus interesus nekils kliūčių ar nesuderinamumų. Jei norite paprašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų pašalinti, spragtelėkite čia.

Galite bet kuriuo metu apriboti asmeninių duomenų apdorojimą spragtelėję čia.

 

Galite prašyti perkelti asmeninius duomenis į savo laikmeną arba į trečiąsias šalis

Jei jūsų asmeniniai duomenys buvo surinkti elektroninėmis priemonėmis, galite prašyti perkelti asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikėte, į jūsų laikmeną arba į trečiąsias šalis, spragtelėdami čia.

 

Galite atšaukti savo sutikimą apdoroti jūsų asmeninius duomenis

Nepamirškite, kad kiekvieną kartą suteikę DENV-G leidimą apdoroti jūsų asmeninius duomenis, vėliau atlikdami siūlomą procedūrą, taip pat lengvai kaip sutikote, galite bet kuriuo metu sutikimą atšaukti.

Jei norite atšaukti savo sutikimą, galite tai bet kuriuo metu atlikti spragtelėję čia.

 

Galite prieštarauti apdorojimui arba prieštarauti apdorojimui, pagrįstam vien automatizuotu sprendimų priėmimu

Jei nesutinkate su tuo, kaip DENV-G apdoroja tam tikrus asmeninius duomenis, galite prieštarauti spragtelėdami čia. Mes išnagrinėsime prieštaravimus, jei tai nebus galiojančių priežasčių to neatlikti arba įstatymuose numatytų priežasčių (pavyzdžiui, prieštaravimas bus atmestas, jei asmeniniai duomenys bus apdorojami siekiant kovoti su sukčiavimu).

Jei nesutinkate su jūsų asmeninių duomenų apdorojimu, pagrįstu vien automatizuotu sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą), kurie turi teisinio poveikio arba panašaus poveikio duomenų subjektui, galite bet kuriuo metu prieštarauti spragtelėdami čia.

Jei nesutinkate su tuo, kaip DENV-G apdoroja jūsų asmeninius duomenis, arba jei dėl to turite kitų klausimų, visada galite kreiptis į duomenų apsaugos instituciją savo gyvenamoje šalyje (pvz., jei gyvenate Belgijoje, galite susisiekti su duomenų apsaugos institucija: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

 

7. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Toliau pateikiami DENV-G duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

 • el. pašto adresas – euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka  530-8323, Japan

 

8. NEPILNAMEČIAI

DENV-G savo svetainėje ar programėlėse neapdoroja jokių fizinių asmenų, jaunesnių nei 16 metų, asmeninių duomenų, taip pat jiems neteikia komercinių pasiūlymų ir nesiekia su jais susisiekti, jei nėra teisinio jų atstovo sutikimo.

 

9. SAUGOS PRIEMONĖS ASMENINIAMS DUOMENIMS APSAUGOTI

DENV-G pritaikė atitinkamas saugumo priemones, kad išlaikytų asmeninių duomenų, perduodamų, laikomų arba kitaip apdorojamų, vientisumą ir saugumą ir užkirstų kelią atsitiktiniam arba neteisėtam sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, neleistinam atskleidimui arba prieigai, kaip reikalaujama reglamente (ES) 679/2016.

 

10. PRIVACY BY DESIGN

DENV-G commits before starting Processing activities using new technologies to carry out data protection impact assessments in accordance with GDPR and by undertaking appropriate actions accordingly.

 

10. PRIVATUMAS PROJEKTUOJANT

DENV-G įsipareigoja prieš pradėdama apdorojimo veiklą naujomis technologijomis atlikti duomenų apsaugos poveikio vertinimus pagal BDAR ir atitinkamai imdamasi deramų veiksmų. 

 

11. TOLESNI ŠIOS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS PAKEITIMAI

DENV-G nuolat deda visas pastangas saugodama asmeninius duomenis. Ši duomenų apsaugos politika gali būti keičiama ar atnaujinama, atsižvelgiant į būsimus tiek tarptautinius, tiek Europos ir valstybinius įstatymus.

DENV-G jus informuos apie visus esminius šios duomenų apsaugos politikos pakeitimus ne internetinėmis arba internetinėmis priemonėmis (pvz., svetainėje, per pirmąjį apsilankymą arba kiekvieną kartą  reikšmingai atnaujinus šią duomenų apsaugos politiką).

Visada galite rasti naujausią duomenų apsaugos politikos versiją adresu www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy arba kiekvienoje programėlėje spragtelėdami skyrių „Duomenų apsaugos politika“.